Klauzula informacyjna

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA
W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA” sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Łęczycka 8, 85-957 Bydgoszcz;

2. W sprawach związanych z Pani/Pana danymi osobowymi przetwarzanymi przez Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA” sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Łęczycka 8, 85-957 Bydgoszcz można kontaktować się z Administratorem za pomocą adresu e-mail:
sekretariat@chemia.bydgoszcz.pl lub nr tel. 52 370 58 21;

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane mogą w celach:
a) Realizacji umów na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
b) Prawnie uzasadnionego interesu administratora (zgodnie z art. 6. ust. 1 lit. f RODO) w celu obsługi, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń, w tym w przypadku odstąpienia od umowy, zapobiegania oszustwom, marketingu bezpośredniego, rozpatrzenia reklamacji;
c) Świadczenia dodatkowych usług na podstawie wyrażonej zgody (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a RODO).

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz zawartych umów;

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji;

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez właściwy okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa i przepisami archiwizacyjnymi;

7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

8. W przypadku przetwarzania na podstawie wyrażonej zgody, zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Administrator Danych Osobowych Przedsiębiorstwo Handlu Chemikaliami „CHEMIA” sp. z o.o. w Bydgoszczy, ul. Łęczycka 8, 85-957 Bydgoszcz, prosi o wycofywanie zgód drogą pisemną lub elektroniczną;

9. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu;

10. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych niezgodnie z prawem ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować
odmową zawarcia umowy.